29 juli, 2009

Vitbok om landsförräderiet

På internet ökar trycket för upprättande av en sanningskommission om det pågående landsförräderiet. Makthavarnas omvandling av det harmoniska och välfungerande Sverige till ett mångkulturellt - i praktiken multietniskt - kaos, har väckt starka känslor hos en växande majoritet av svenska folket. Sedan en tid tillbaka pågår sammanställningen av en “Vitbok” som underlag för en kommande sanningskommission. Enskilda Sverige- och svenskvänner har också tagit initiativ till finansierandet av upptryckning och distribution av vitboken.

Sedan tidigare finns det framarbetade analyser och beräkningar av de senaste decenniernas invandringspolitik. Med vetenskaplig grundlighet har t ex de politiska beslutens framväxt skildrats i antologin “Exit Folkhemssverige”, där också massmedias roll som undergrävare av demokratin belyses. Kostnaderna för massinvandringen och därmed dess avgörande betydelse för välfärdens successiva erodering beskrevs redan vid detta sekels början av ekonomen Lars Jansson i boken “Mångkultur eller välfärd?”. Den grova och accelererande brottsligheten där personer med invandrarbakgrund är starkt överrepresenterad kan avläsas inte bara i BRÅ:s rapporter utan också via dagliga skildringar i massmedia.

En under åren återkommande fråga från allmänheten är varför. Besvarandet av denna undran över det som pågår är inte alldeles enkelt. Försöken till förklaring har handlat om allt mellan oförstånd till medvetet agerande för egen personlig vinning från aktörerna i det “mångkulturella projektet”. Den kanske vanligaste teorin är nog ändå att det handlar om människans svaghet - i det här fallet behovet av att till varje pris bli uppfattad och omnämnd som “god”. Med andra ord hyckleri, eftersom man i stor utsträckning agerat mot bättre vetande.

Oavsett de bakomliggande motiven hos aktörerna bakom Sveriges och svenska folkets avveckling, är det ansvarsfrågan som allt tydligare ställs högst på listan över det som framförs. Sveket mot våra förfäders uppoffrande arbete och skapande av ett harmoniskt och välfungerande Sverige, upplevs så frustrerande att ingedera motiv kan uppfattas som förmildrande. Att genom detta förräderi också ha berövat våra egna barn och barnbarn förutsättningar för ett liv i harmoni och välfärd i en svensk nation, gör att skuldfrågan ställs allt oftare och med allt större vrede.

Än så länge varierar de framförda yttringarna på en skala mellan önskan om en förklaring och en ursäkt från de skyldigas sida, till ståndpunkten att det är ett absolut måste med utmätandet av ett straff - ett mycket kännbart sådant - för de som medverkat till lands- och folkförräderiet!

Vad som ska ske framöver avgörs troligtvis ganska snart på den politiska arenan. Skulle parlamentariska alternativ i form av exempelvis Sverigedemokraterna ges demokratiska möjligheter till agerande och inflytande, kan möjligtvis den förstnämnda varianten bli den som ges störst stöd av allmänheten. På samma sätt som Sanningskommissionen för Sydafrika eller Nurnbergrättegången och Haagdomstolar har fungerat för att skapa försoning.

Om denna väg också fortsättningsvis blockeras är det tveklöst andra krafter som kommer att växa sig starka och åberopa helt andra principer och bevekelsegrunder.
Weine Berg
Björn Hammarbäck
Jan Milld
Kenneth Sandberg

34 kommentarer:

Robin Shadowes sa...

Ja, då kommer folket att ta lagen i sina egna händer och då kommer mycket blod att flyta, på båda sidorna. Och så kommer det förmodligen att bli för jag kan inte se nån ljusning. Landsförrädarna fortsätter att styra skutan Sverige i kvav som om ingenting har hänt. Betvivlar att Sd's inträde i riksdagen kommer att göra nån större skillnad på denna utveckling. Möjligtvis kan dom verka som viss bromskloss men dt är allt.

dan åke sa...

med facit i hand så inser alla att utförsäljningen av landet Sverige blev en katastrof. dom ansvariga politikerna borde ställas till svar. trots media och myndigheter och politikers agenda att dölja så går det inte längre att dölja katastrofen som närmar sig.

Norrskenet sa...

Mycket bra initiativ!
Det finns ett antal hycklande politiker och massmediala representanter som inte förtjänar något annat än galgen. Ingen nämnd ingen glömd.
Stig Wennerström och Bergling utförde ingenting som kan jämföras med detta ofantliga brott mot svenskheten.

Anonym sa...

I Hur mycket mångfald tål demokratin? undersöker statsvetaren Andreas Johansson Heinö relationen mellan demokrati och kulturell mångfald. Historiskt har alla demokratier vuxit fram inom ramen för nationalstaten. Nationell homogenitet har därför ansetts vara en nödvändig förutsättning för demokrati. Idag återkommer dessa idéer, men inom ramen för en liberal kritik av mångkulturalismen.
- Det finns nu en utbredd föreställning om att mångfald och tolerans måste villkoras, för demokratins skull. Mångfald anses fortfarande vara viktigt, men inte till priset av att värden som universalism, jämställdhet och sekularism begränsas, säger Johansson Heinö.

Avhandlingen är en idékritisk analys av forskning och debatt om det mångkulturella samhället. Studien visar att det framförallt är tre demokratiproblem som förvärras i ett mångkulturellt samhälle: det blir svårare att dra en gräns mellan dem som inkluderas och exkluderas, det blir svårare att skapa en gemensam demokratisk värdegrund och det blir svårare att legitimera ett demokratiskt styrelseskick baserat på universella principer.
- Nationalismen har historiskt varit framgångsrik inte minst genom att den lyckades knyta demokratin till nationen. Mångkulturalismens svaghet är att den aldrig lyckats erbjuda något sammanhängande svar på dessa utmaningar. Liberalismen underskattar å sin sida behovet av en kollektiv identitet i samhället, säger Johansson Heinö.

Få demokratier har förändrats lika dramatiskt som Sverige. Från att ha varit ett av världens kulturellt och socioekonomiskt mest homogena samhällen anammade Sverige på 1970-talet en, jämfört med andra länder, mycket mångkulturell politik. Idag är de flesta överens om att integrationspolitiken har misslyckats. Bör vi därför överge mångkulturalismen?
- Nej. Problemet i Sverige har egentligen inte varit mångkulturalismen utan anti-nationalismen. Den mångkulturella politik som Sverige har fört har i det stora hela varit riktig. Men den har kombinerats med ett överdrivet avståndstagande från allt som haft med nationalism och assimilering att göra. Men alla stater måste bygga på någon form av gemensam identifikation, säger Johansson Heinö. Därför behövs en ständigt pågående debatt om vad vi ska bygga denna gemenskap på: är det språket, kulturen, historien eller specifika värden?

Anonym sa...

När jag ser det här blir jag så glad att jag är på väg att gråta. Mycket bra initiativ! Ser fram emot att läsa den boken. Naturligtvis ska de ansvariga ställas inför rätta!

Anonym sa...

Bra initiativ,hoppas inte det är för sent.
Till syvende och sist handlar allt om ekonomi pengar.
Skattebasen, dvs de som myndigheter i realiteten kan beskatta, de tre F:en, fastighet, föda och fattigt folk, krymper för var dag. Övriga kan sedan valutaavregleringen infördes av soc dem 1988, flytta sin förmöghet och inkomst till valfritt land.
Skattebasen krymper i första hand p g a att arbetslösheten ökar.
Staten har idag budgetunderskott och måste låna för att klara sina utgifter.
När alla som kan lämnat landet undrar jag vem som kan beskattas?
Allt annat är önsketänkande.

wodinaz sa...

Utmärkt initativ! Men jag hoppas inte att det blir en Nürnbergrättegång -- den var en fars. Allt som gällde Väst har vederlagts, och när Sovjetunion föll samman och arkiven öppnades så vederlades det mesta beträffande Öst.

Katynmassakern (en enorm massaker på polska officerare) t.ex. för vilken tyskar dömdes till döden utfördes faktiskt av Sovjetunionen. Det var inte allmänt känt förrens efter 1991. I ljuset av detta började fler uppgifter undersökas, men där satte de ned foten, kring 1994, och förbjöd allting med diverse förintelseförneklselagar, HMF osv. Åtskilliga sitter i fängelse i Europa för dessa tankebrott. Nyligen friades Germar Rudolf, en kemist, som hade gjort analyser på murbruk och nått "fel" slutsats. Påföljd: 44 månader i burken. Se http://www.germarrudolf.com/

Nej, någon farsartad Nürnbergrättegång vill vi inte ha. Dess syfte var inte försoning, utan förnedring.


Ickedestomindre instämmer jag till fullo i att vi bör kräva rättvisa för de brott "våra" ledare har begått!

Jonas B sa...

Bravo. Självklart så kommer det en reaktion på det vansinne/sociala experiment som den politiska eliten håller på med. Denna bok/denna websida är bara två exempel. Jag förstår inte varför våra folkvalda har valt att förstöra ett välmående och välfungerande land som Sverige. Vad vill man uppnå? Har aldrig velat använda kraftuttryck, men visst är "landsförräderi/landsförädare" en bra benämning på det som pågår. När och var kommer man att kunna få tag på boken?

Fredrik sa...

Det här verkar intressant. Att Weine Berg och Jan Milld medverkar som skribenter i boken räcker för att jag skall läsa den. Var kan man köpa boken?

dan åke sa...

Bengt westerberg har orsakat mycket elände för sin befolkning

Anonym sa...

OTROLIGT!!! Jag älskar er.

Skogman.

Weine Berg sa...

Fredrik: "Sedan en tid tillbaka pågår sammanställningen av en “Vitbok” som underlag för en kommande sanningskommission."

Simon sa...

SÄPO hjälper gärna till att förstöra Sverige, göra Sverige islamiserat och svensken till en minoritet i sitt eget land, de arbetar febrilt att på regerings uppdrag registrera de som säger sanningen om förintelsen av Sveriges blod, kultur och homogenitet.

Anonym sa...

Körde förbi TV-huset i delsjön i Göteborg härom dagen; Det var en mycket intressant upplevelse, kanske man skulle ta lite kort på rivningskåken.

Anonym sa...

Ett tips till er som skriver boken, se denna film "The Most IMPORTANT Video You'll Ever See": http://www.youtube.com/watch?v=F-QA2rkpBSY

Använd filmens ramverk/metod för att på ett enkelt sätt beskriva svenska förhållanden och de följder vi kan vänta oss av förd politik. T.ex. så för miljöpartiet en ologisk politik då ökad invandring och minskat CO2 utsläpp motverkar varandra:

a) En invånare i ett utomeuropeiskt land förbrukar bara ~1/25 (under sin livstid) av den energi som samma person skulle göra i Sverige!

b) Endast 0% tillväxt i befolkningen ger ett hållbart samhälle med ändliga resurser!

Fredrik sa...

Weine:

Beklagar. Jag såg inte det. När tror du att den kan vara klar?

Anonym sa...

Hej.

Angående varför våra folkvalda har förstört Sverige.

Endel hävdar att sossarna började detta vansinne för att importera valboskap.
En annan teori kan vara den som Patrick Buchanan lägger fram i "The death of the west", man vill förstöra det egna eftersom man hatar det och ersätta det med något annat. Inte för att det nya är bättre utan för att det är något nytt och det skiljer sig från det gamla som man hatade över allt annat. Måna muslim har ju bla sagt följande "jag hatar allt genuint svenskt"

Mvh Tomas.

dan åke sa...

gör en lista på alla de 349 landsförädare som röstat igenom alla motioner som förstört vårat land.genom åren går lätt att hitta på riksdagen
http://riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=1022

vinterbadaren sa...

De skyldiga:

www.freesweden.org/de_skyldiga.htm

Anonym sa...

Vi gör en lista över vilka landsförrädarna är:

Bengt Westerberg(fp)

Hoppas att många bidrar till denna lista.

FKR!

Katinka Glahd sa...

Detta är vad jag har pratat med mina åsiktsfränder om, under mycket lång tid.
suveränt!
Tänkte köpa en grej på måndag.Girerar i stället summan till postgiro nr
807330-6. Skriver Vitboken på talongen.g
Gack och gören detsamma,alla Sverigevänliga svenskar och många arbetsinvandrare.
Tänk på att många bäckar små gör en stor å.Katinka Glahd.

Frøken Norge sa...

Gode Weine, og venner!

Hvilken glede å lese om denne bok. Jeg ser frem til resultatet.

Om hvorfor?
Nedbygging av nasjonalstatene, familieverdier, tryggheten og alle samfunnsbærende institusjoner er en marxistisk ide. Et steg mot den marxistiske utopi. Men Norge og Sverige er ikke marxistiske! Nei, men i praksis er det den samme politikk som blir gjennomført, bare at målene ikke er utalt.

Slike påstander blir møtt med beskyldninger om konspirasjonsteorier. Les den engelske artikkelen på den norske bloggen, honestthinking.org.

"Killing me softly - slow motion genocide"

http://honestthinking.org/en/
index.html

Det er denne politikk som i praksis føres, ved hjelp av taktisk plasserte marxister/radikale i presse, forskning, kriminologi, universiteter osv.

Johan-Erik sa...

FKR: Detta är nog ett bra initiativ men det är säkert enklare att göra en lista på dem få som inte är landsförrädare i Sverige.

wodinaz@motpol.nu sa...

@Weine:

Jag vill i sammanhanget slå ett slag för den utomordentliga boken "Hur Sverige blev en Mångkultur" som finns utgiven på Logik förlag. Exakt samma fenomen förekom/förekommer i USA; massinvandringen är ingalunda ett svenskt fenomen utan drabbar hela Västerlandet. För USA:s räkning så är boken The Culture of Critique av Kevin MacDonald synnerligen viktig.

Samma grupp med samma intressen har drivit igenom massinvandringen i hela Väst.

Skall man skriva en vitbok, så kan man inte undvika den frågan. De svenska politikerna är egentligen blott kollaboratörer i sammanhanget. Vilket naturligtvis är nära på lika illa. Samtliga förtjänar pålen, självfallet.

Anonym sa...

Den boken ska jag köpa 10 exemplar utav!!

Hoppas den är så bra och lättförståelig som jag hoppas den är!

Anonym sa...

Grattis bloggvärde = 200.000kr vad ska du göra med pengarna?

Anonym sa...

Om bloggaren tjänar så mycket ska han dela med sig. Ska vi starta aktiebolag? Ingen kvinnas åsikter fanns representerad i boken och därför köper jag inte boken.

hans-ove sa...

Svea hovrätt har nu fastställt domen mot Liroy Gomez Urbina, f. 1991 och medborgare i Peru. Han döms för våldtäkt av barn till ungdomsvård. Blev han utvisad? NEJ
Läs domen, målnr B 3254-09, beställ gratis på tel. 08-561 670 00.

Anonym sa...

väldigt gott initiativ med denna vitbok. liknande vitböcker borde göras över landskrona och södertälje. i landskrona så har jag för mig att kommunen hade en massa tomma lägenheter i början av 90talet som de ville få uthyrda. kommunpolitikerna valde då att fylla dessa med invandrare för att dels få lägenheterna uthyrda och dels få rikliga bidrag från staten. det hela skulle alltså vara en god affär. det ledde sedan till den dagens katastrofala situation. i landskronas fall är det alltså kommunpolitikers "sociala ingenjörsskap" som skapat dagens problem (som knappast är små). skulle varit väldigt intressant och få reda på exakt vilka politiker som är ansvariga. en sådan vitbok skulle sedan kunna delas ut gratis bland landskronas hushåll. undrar om de skyldiga sedan skulle kunna se grannarna i borstahusen(ett finare område strax utanför landskrona) i ögonen eller om de skulle bli tvungna att fly bygden. :) / mysmajcus

Karpstryparn sa...

När boken finns tillgänglig så ska jag köpa den.

Anonym sa...

Val av ord är det viktigaste i kampen mot censuren bedriven av svenska politiker och media. Starka ord såsom landsförräderi och multietniskt - kaos bidrar bara till skepticism bland allmänheten. Om en vill vinna majoriteten på sin sida, bör en arbeta på ett sådant sätt att en inte stöter bort dessa.

Och utan ett stöd från majoriteten i stort. Faller möjligheten till att skapa förändring. Att många kallar Sverige Demokraterna för flata, och för reko är det största felet en kan göra. Det SD har förstått är: För att vinna allmänhetens stöd, så måste man spela spelet. När en är i position så tar man steget från ord till aktion.

Anonym sa...

Sverige behöver ett nytt parti i politiken! Gå in och hjälp till med namninsamlingen för att skapa ett nytt parti! www.sverigebehoverettnyttparti.nu

Weine Berg sa...

Anonym 22:48 och 18:41: Bloggvärdet är 200 000:- men jag får ju inga pengar av detta. Det är bara ett sätt att mäta bloggens popularitet.

Robin Shadowes sa...

Skribenten på Exilen startade för ett par år sedan eller så en tråd om en lag som riksdagen antog i början av 90-talet om att på kort tid åta sig att ta emot uppemot en halv miljon flyktingar samtidigt som dom var ytterst medvetna om att detta skulle bli Sveriges undergång. Detta landsförräderi har det varit ytterst tyst om i media och därför förtjänar detta fall att bli medtaget i vitboken.