30 oktober, 2006

Mekanismerna bakom misslyckandet

Politikerna och massmedia pratar gärna om segregationen och att den måste bekämpas. Ofta lägger man skulden för segregationen på svenskarna, vilket jag visat åtskilliga gånger här på bloggen. Men vad beror segregationen på – egentligen?

Det finns två tydliga grunder till segregationen. Även om problemet inte är enkelt så är orsakerna det, enligt mig. Rötterna till segregationen - med de logiska efterföljande problemen såsom brottslighet, motsättningar, arbetslöshet och desintegration - är främst två.

Oproportion
Den första orsaken jag berör är tempot på immigrationen. En enorm mängd immigranter har kommit till Sverige på en förhållandevis kort tid. Det finns en tröskel för invandring som inte kan överskridas utan att det får dramatiska konsekvenser. Sverige har vida överstigit denna gräns under de senaste decennierna. Ett samhälle kan inte svälja dagens kvantiteter utan att det får omfattande sociala följder. Detta vet gemene man idag – även om det inte konkretiserats i det vardagliga livet på ett konstruktivt sätt. Konsekvenserna har bevisats inte bara i Sverige, och inte heller bara i modern tid.

Asymmetri
Den andra - och mest uppenbara - orsaken till misslyckandet är asymmetrin på immigrationen. De som kommer till Sverige kommer ofta från främmande länder på andra kontinenter med stor kulturell och etnisk olikhet. Denna asymmetri står i direkt motsats till den nationsbyggande homogeniteten i ett land och är dessutom en bärande del i det ideologiska fundamentet för den förda politiken i hela västvärlden. Denna olikhet är också den överskuggande orsaken till misslyckandet. Situationen är logisk och av naturen given.

Identifikation viktig
Låt mig exemplifiera hur denna asymmetri påverkar ett samhälle. Tidskriften Illustrerad Vetenskap redogjorde i nr 16/2002 för en kanadensisk undersökning som är av intresse för mitt resonemang. Där redogör man för en undersökning som gick ut på att ta reda på i vilken omfattning människor känner tillit till varandra baserat på just utseendet.

Försökspersonerna fick titta på två ansiktsbilder på för dem främmande personer. De fick sedan ange vilket ansikte som framkallade mest förtroende hos dem. Vad försökspersonerna inte visste var att en av bilderna bestod av en datormanipulerad bild av deras egna anletsdrag blandade med den främmande personens drag så att bilden föreställde ett genomsnitt av de två.

I två tredjedelar av fallen menade försökspersonerna att genomsnittsbilden ingav störst förtroende jämfört med bilden föreställande enbart den främmande personen. Med andra ord valde en majoritet av de undersökta det ansikte som mest påminde om dem själva.

Likheter förenar – olikheter splittrar
Av resultatet kan man anta att människor i större utsträckning känner sig trygga med människor som delar likheter, snarare än skillnader. Detta står i bjärt kontrast går med rådande mångkulturella dogmer.

Forskarna tror att resultatet hänger ihop med att människor instinktivt känner att de tillhör samma familj som de som liknar dem. Samma resonemang kan antas gälla för hela folk i de fall homogeniteten är stor.

Forskningsresultatet kan vara en förklaring till varför dagens mångetniska samhälle har misslyckats och innebär en större otrygghet och ett allt hårdare samhällsklimat.

Traditionell invandring bättre
Resultatet visar också att samhörighetskänslan individer emellan i mångt och mycket är baserat på fysiska likheter, såsom inom etniskt homogena grupper.

Den etniska homogeniteten är därför oundgänglig, och lika viktig som den kulturella homogeniteten. Det finns alltså anledning att, om invandring överhuvudtaget ska bedrivas, endast göra detta från länder som visar stor likhet med oss själva. Ju större likhet, desto färre negativa biverkningar för Sverige.

Asymmetri och oproportion är således A och O i dagens misslyckade integration.

6 kommentarer:

Lucifer Rising sa...

Kommentar : Det har varit val i Kongo. Detta land består av åtminstone 300 olika etniciter. Varje etnicitet röstar på kandidaten från sin stam. Vinner inte den ena stammens kandidat av de två som gjorde upp i det senaste utslagsgivande valet , så kommer den andra kandidatens stam att starta inbördeskrig ! Där mina herrar !! har ni " mångkulturen " i en liten ask !! Detta gäller KOngo och det gäller även Sverige i allra högsta grad. Om 100 år är jag övertygad att vi har en kongolesisk situation även i Sverige. Är det inte så Weine ??

Anonym sa...

Kommentar till kommentar: Kongo (Kinshasa) är ett multietniskt, genomkorrumperat land med enorma drogproblem och en gigantisk utbildningsbrist. Måtte vi kunna motarbeta alla dessa fyra nämnda faktorer i Sverige.

Erik, Sthlm sa...

Ett viktigt begrepp är assimilationstryck. För att en invadrarare ska assimileras krävs ett assimilationstryck, ju större, desto snabbare/effektivare assimileras invandraren.

Två förutsättningar är viktiga för att skapa det önskade assimilationstrycket:

1) att kvoten mellan invandrare och svenskar hålls låg (d.v.s. liten invandring)

2) att samhällets institutioner
och auktoriteter är positiva till assimilering och ser landets kultur som normbildande

Före 1970 hade vi ett bra assimilationstryck, 1 och 2 var uppfyllda och invandringen skedde förhållandevis smärtfritt.

Nu har vi varken 1 eller 2 och problemen växer exponentiellt

Erik, Sthlm sa...

Intressanta rön från IV!

Påminner om en studie där försökspersoner fick se bilder av personer med olika etnicitet medan deras undermedvetna/reflexmässiga reaktioner registrerades.

Minns tyvärr inte detaljer, men som jag förstår hade man metoder för att mäta just instinktiva känslor till skillnad mot inlärda.

Det visade sig även där att folk hade en mer positiv inställning till folk med samma ursprung som de själv hade. T.ex. var svarta mer positiva till andra svarta.
Och omvänt.

Erik, Sthlm sa...

Evolutionen kan förklara varför det är så. En som liknar en själv har man i genomsnitt mer likheter i arvmassan med. Genom att gynna denna person ökar man chansen att kopior av ens eget genmaterial lever vidare jämfört med att gynna någon som är väldigt olika.

Talande är hur föräldrar kan göra enormt mycket för att gynna/skydda sin avkomma eftersom den bär hälften av deras genmaterial.

För mer avlägsna släkningar är mekanismen svagare, men evolutionen arbetar även med små nyanser; eftersom de får verka under enorma tidsrymder får de genomslag till slut. Och att gynna individer med besläktat gematerial har varit en god evolutionsstrategi långt innan första människan föddes: nämligen sedan det första DNA:t bildades!

Dock tror jag inte att t.ex. amöbor har så stor möjlighet att verka efter de linjerna. :-)

Erik, Sthlm sa...

Den oundvikliga slusatsen är då att "rasism" eller gynnande av de egna är en medfödd egenskap! Mycket svagare i uttrycket än självbevarelse- eller sexualdrift, hunger eller törst. Men ändå något vi alla naturligt är disponerade för.

Detta blir förstås en potentiell källa till problem i byggandet av ett fredligt harmoniskt samhälle. Två olika strategier att tackla dessa problem är

1) Att försöka undertrycka denna instinkt. Detta är något som tillämpas med stor kraft i Sverige idag, dock endast på den svenska delen av befolkningen. Att det är dömt att misslyckas är lätt att se.
Det kan gå i en diktatur som f.d. Jugoslavien, men diktaturer kan inte leva för evigt...

2) Att bygga "feltoleranta" samhällen, d.v.s. att skapa homogena samhällen där folk känner stor samhörighet. Eller åtminstone inte tillåta stora minoriteter att växa fram.

I sådana samhällen reducerar man alla de problem som på olika sätt har sina rötter i den medfödda rasismen.