10 december, 2006

Debatt: Åtta förändringar till det bättre?

Strax före valet hade jag ett inlägg där jag redogör för hur jag betonar att samhället måste demokratiseras och hur det ska ske. Dagens samhälle kan - med mitt sätt att se det - beskrivas som minoritetsdiktatur, enpartidemokrati eller konsensusstat.

Kärt barn har många namn, men det som är grunden för dessa beskrivningar är alla begränsningar som dagens samhälle har vad gäller yttrandefrihet, fri opinionsbildning och åsiktsfrihet.


Åtta förslag för en bättre demokrati:

1. Ta krafttag mot buset som med hot och våld försöker förhindra människor från att kritisera regeringens och riksdagens politik. Intolerans mot avvikande åsikter ska aldrig accepteras. Alla åsikter är lika mycket värda och samhället ska agera efter denna grundläggande demokratiska princip.

2. Ta bort 4%-spärren eftersom den diskvalificerar minoritetsåsikter och omöjliggör en rättvis fördelning av rösterna. Den begränsar den levande debatten och konserverar etablerade åsikter. Detta kan inte betraktas som demokratiskt hederligt.

3. Mer direktdemokrati. Ironiskt nog har den representativa demokratin visat sig vara mindre representativ för folkviljan. Den representativa demokratin behöver således ett större inslag av direktdemokrati. Större förändringar av samhället bör alltid föregås av folkomröstningar.

4. Inför en gemensam valsedel för samtliga partier efter samma modell som Danmark har. Separata valsedlar inbjuder till fusk. Med dagens system med en valsedel för varje parti är det lätt för antidemokrater att metodiskt plocka bort valsedlarna för ett parti de ogillar. Därmed omintetgörs det fria valet. En gemensam valsedel för alla partier borgar för att partierna får lika villkor på valdagen.

5. Decentralisera ägarmonopolet inom massmedia. Privata intressen dikterar idag demokratins villkor. Icke folkvalda ska inte få ha så stor makt i en demokrati. Vem granskar massmedia? Det är inte demokratiskt anständigt att massmedia kontrolleras av ett fåtal personer. Staten ska ställa hårda krav på att ägarfördelningen visar stor mångfald och att brott mot denna demokratiska princip ska innebära hårda viten eller till och med fängelse.

6. Upprätta en nationell hemortsrätt. Att alla folk har rätt till sitt land är långt ifrån självklart för dem som idag har makten. Denna princip ska dock gälla alla folk – inget folks land ska kunna säljas ut eller skänkas bort såsom 68-vänstern idag har förvaltat Sverige. I praktiken innebär detta att bara en minimal invandring kan tillåtas och då helt och hållet på värdfolkets villkor. En strikt återvandringspolicy gäller över hela laget. Folket ska själva få bestämma över sin existens, identitet och framtid.

7. Rättsystemet måste prioritera bekämpningen av yrkesförbud. Personer med avvikande åsikter blir idag av med sina jobb utan att samhället reagerar. Företeelsen är helt förkastlig för en demokrati. Fack och rättsstat ska med intensitet bekämpa en företeelse som diskriminerar förvärvsarbetande baserat på vilka åsikter de har. Det åligger inte arbetsgivare att värdera åsikter.

8. En röst ska inte vara bortkastad. Alla platser i riksdagen fördelas idag på partierna oavsett antalet blankröster istället för hur valresultatet verkligen ser ut. Ett visst antal blankröster borde leda till att samma proportion tomma riksdagsplatser. Detta för att tydliggöra missnöjet med sittande partier. 10 procent blankröster ska innebära att 10 % av riksdagsplatserna står tomma. Idag innebär 10 procent blanka röster att en tiondel av platserna i riksdagen fördelas proportionerligt mellan de nio tiondelar som har röstat på något av partierna.


Tanken med detta inlägg är att en debatt kring frågorna kan startas i kommentarsfunktionen till postningen. Tyck till!

1 kommentar:

Anonym sa...

Om man inte nöjer sig med lite direktdemokrati utan vill ha mycket kan den här länken vara värd att studera närmare:
www.direktdemokraterna.org