21 juni, 2007

Bush vill göra Mälardalen självständigt

Den nordamerikanske presidenten George W Bush politiska göranden är knappast några välgärningar som kommer att gå till historien. Ockupationen av Irak gjordes av lögnaktiga skäl - man hittade helt enkelt inga massförstörelsevapen.

Bush stöder även amnestin för 12-20 miljoner illegala invandrare i USA vilket skapar incitament för ytterliggare olaglig invandring. Opinionen är kraftigt emot elitens bushstödda amnesti. I sammanhanget är det värt att nämna att National Academy of Sciences beräknar att uppemot 44 % de uteblivna löneökningarna inom låglöneyrken 1980-1994 var en direkt följd av massinvandringen.

Bush senaste pärla, bortsett från att han dagligen låter amerikanska soldater dö i ett krig utan orsak, är att han har uppmanat Serbien att göra Kosovo självständigt. Visst är det underligt hur Bush verkar för en nordamerikansk union och samtidigt vill splittra länder på andra kontinenter?

Låt oss göra en tillbakablick på Kosovo. Kosovo är serbernas kärnland sedan uppemot 1000 år tillbaka och har ockuperats av muslimerna i 500 år efter slaget år 1389. Många kosovoserber fördrevs från sitt fosterland. Under andra världskriget ockuperades området av den italienska fascistregimen och många kosovoserber fördrevs även då. Efterkrigstidens kommunistockupation av området fortsatte fördriva mängder av kosovoserber, precis som de nutida albanska etniska rensningar av Kosovo. Därför bebos Kosovo idag av 90 % inflyttade albaner, s.k. kosovoalbaner. Det är inte konstigt att serberna håller hårt i sitt Kosovo.

Faktum är att man kan dra klargörande paralleller mellan Kosovo och Mälardalen. Låt vara att Mälardalen har varit svenskt kärnland sedan tusentals år. Principen är densamma. Bush vill att Mälardalen ska bli självständigt. Han vill att det ska tillfalla ett annat folk - mälarirakierna. Men det finns inga mälarirakier - och det finns inga kosovoalbaner. Däremot finns det albaner. Albanerna har ett hemland - Albanien. Där hör de hemma. Kosovo åt kosovoserberna! Mälardalen åt mälarsvenskarna!

Inga kommentarer: