12 januari, 2008

Diskussion förbjuden

På nätet finns det en sida som heter Fragbite som enligt dem själva är ”… Nordens största webbplats med fokus på datorspelet Counter-Strike”. På denna sida finns ett forum och där kan man under paragraf 20 i regelverket kan läsa följande:

”§20 Diskussioner om invandring, invandrings- eller integrationspolitik är inte tillåtet. På grund av en allt för ung målgrupp som till stor del är lättpåverkad av propaganda och snabb att bilda en uppfattning utan att kritisera fakta och påståenden tillåter vi inte diskussion om invandrarpolitik i forumet.”

Är problemet att ungdomar inte kan ifrågasätta fakta – om de ifrågasätter immigrationen? Är det inte att ifrågasätta immigrationen att ifrågasätta det som presenteras som fakta i det offentliga rummet om immigrationen? Eller vad menar man? Man tillåter inte diskussion om invandring eftersom ungdomar är lättpåverkade - samtidigt som Fragbite är reklamfinansierad? Vad är det som gör att ungdomar tydligen kan ifrågasätta försäljningsargument från den som tjänar pengar på det som säljs i reklamen, men som inte kan ifrågasätta fakta och påståenden om invandringen? Fragbites resonemang verkar inte riktigt genomtänkt. Varför inte bara fastslå att diskussioner som förs i andra ämnen än de som rör Fragbites specialiteter inte får föras på forumet? Då blir det ju precis som i riksdagen och de s.k. debattprogrammen i TV och debattsidorna i tidningarna.

För övrigt kan man fundera på varför detta forum behöver en regel mot diskussion i dessa ämnen? Är det ett stort problem för forumet att dessa är angelägna samhällsfrågor? Varför skulle någon vilja börja diskutera dessa frågor på ett spelforum, kan man fråga sig. Kan det vara så att det i Det Nya Sverige finns ett så utbrett internaliserat von oben-direktiv att inte diskutera dessa frågor att de istället ventileras i de små luftbubblor som ännu finns?

Fragbites regelverk

11 kommentarer:

BefriaMedia sa...

Fragbite's regel, paragraf 20 galler aven i de stora tidningarna, TV och Radio. Det ar aven forbjudet att diskutera saken med politiker journalister, kommuner, landsting, polis, myndigheter och andra makthavare.

Fragbites regel galler overallt utom bland bloggare, tills det forbjuds aven har.

Invandringsfragan ar annars det mest diskuterade amnet sa fort saken kommer upp, trots hard censurering i tidningarnas kommentar spalter sa blir det tusental kommentare pa naga dagar.

Det visar att det ar den allvarligaste politiska fragan idag, aven bland de yngre, de yngre drabbas brutalt i skolan, pa stan i tysthet, de har ingen talesman som staller upp pa deras sida. Darfor blev provvalet med Lunarstorm som det blev.

Anonym sa...

Skulle inte du kunna kontakta politiker igen, så som du gjorde angående Mauds uttalande? Denna gång om sidan "Sverige mot svenskarna" (http://www.sverigemotrasism.com/). Jag har mailat några men de ger mig inget svar, jag har nog inte din förmåga att skriva.. de skriver bl.a. på sin sida att "gör världen en tjänst, döda en svensk"

Ericsson sa...

Ta tag och BÖRJA NU!!!


”§20 Diskussioner om invandring, invandrings- eller integrationspolitik är inte tillåtet. ... "

Tillåtelse att samtala om invandring har man på sådana möten där det finns en av den styrande överheten bifallen ordförande som håller efter samtalet så att sinnena och tungorna rättar sig efter det påbud som vi alla vet utgår från denna överhet och likaså där de som bjudits att stå upp och säga sin mening inför de församlade mötesdeltagarna gärna skall vara utlänningar till flertalet.

Så var alltså fallet idag måndag den 14 januari då SVT 24 sände från vad som sades vara ett pågående 3-dagars årligt återkommande möte hållet av 'Folk och försvar'. I denna sändning ingick uttalanden från söndagen den 13 januari om vissa saker som gäller invandring.

De som i det här åsyftade inslaget därvid bjudits att stå upp och säga sin mening inför de församlade mötesdeltagarna var inalles tre människor, nämligen: dels en mycket ung svenska, dels en "före detta flykting från före detta Jugoslavien - och som det föreföll av inslaget i sändningen, numera framträdande med anspråk på att framställa sig som svenska, tillika lärarinna i svensk skola", dels en "före detta flykting från Somalia - och som det föreföll av inslaget i sändningen, numera framträdande med anspråk på att framställa sig som svensk".

Inslaget från mötet hade således också en ordförande, nämligen den "rikssvenske" TV-mannen Lars Adaktusson.

Sammantaget lyckades dessa tre människor inte säga något som påtagligt var väsentligen gott om Sverige, eller svenskarna. Det som sades utmynnade i allmänt gnäll om besvärligheter med att möta svenskar i olika sammanhang. Därjämte utmynnade uttalandena i klagan som tycktes handla om att eftersom utlänningarna kommit till Sverige och inte kan leva fullt ut som de gjort hemma hos sig i sina egna länder, skall svenskarna såsom folkflertal i sitt eget land ha ett särkilt ansvar att se till att jämka på sin svenskhet till förmån för invandrarna genom att allmänt sett förminska sin svenskhet samt anamma det främmande och utländska på det att utlänningar och svenskar skall sammansmälta till ett sammanhållet folk. Det som sades tycktes alltså syfta till sådant.

Med avseende på detta ensidiga och meningslösa gnällande mot Sverige och svenskarna, är det särkilt värt att märka följande:

Den unga svenskan föreföll vilja framställa att det är angeläget att svenskarna förminskar och i högre grad bortser från betydelsen av det svenska för framtiden och i stället riktar in sig på att möta framtiden med siktet inställt på de likheter som går att utgå från i jämförelse mellan svenskarna och invandrade människor av främmande folk.

Denna unga svenska har ju således inte den livserfarenhet och klokhet som skulle krävas för att hon alls skulle kunna företräda svenskarnas hela folk, alla åldrar alla erfarenheter, allt vårt nedärvda skick, vetande, kunnande, lärande och vår nedärvda konst. Således hade hon inte heller någon som helst förutsättning att företräda vår, svenskarnas, folkmening. Detta skulle emellertid egentligen ha krävts för att hon skulle ha kunnat uppväga att hon som ensam svensk jämte dessa två utlänningar skulle svara i dessa frågor rörande invandringen. Hon var ju förvisso inte heller uppbjuden i inslaget för att svara för folkmeningen utan så som det uppenbarade sig i syfte att stå som 'Uttryck för de nordiska svenskarna såsom knäande, krypande offer i sin egen unkna, själsliga fånghåla'.Här skall också särskilt uppmärksammas vissa av de klagomål mot Sverige och svenskarna som anfördes av den ovan nämnde somaliern jämte den den kvinnliga jugoslaven, vilka ovan nämnts.

Somaliern klagade i inslaget bland annat över en svensk trafikpolis på grund av att denne polis i tjänsteutövningen talat på engelska och inte på svenska till honom. I det sända inslaget talade emellertid somaliern dålig svenska. Det kan förstås förekomma olika syn på vad som är dålig svenska, men för den som har riktig och grundlig erfarenhet av främmande språk som skolämne, framstår det som klart att man inte godkänner språkkunskaper rent godtyckligt och med rätta inte får godkänt i språket som ämne om man inte med viss förtjänst kan tillgodgöra sig en språkmelodi och betoningar som verkligen hör till språket ifråga med dess skick, lärande och vetande. I synnerhet får man inte godkänt om man därtill har så kraftig brytning att till och med infödda lyssnare inte kan eller har svårt att förstå vad man säger på deras eget modersmål. >> I Sverige tycks den styrande överhetens synsätt emellertid vara att det inte är så noga med det svenska språket, och man kan ju jämföra detta med förhållandet i Frankrike vars folk är mycket månt om sitt språk i detta avseende, eller i varje fall har varit det i senare tid >>. Det skulle ju således verkligen kunna vara så att polisen vid tillfället uppfattade att somaliern ifråga inte uppfattade vad polisen sade eller inte svarade polisen tillräckligt bra på svenska. Vi vet inte hur det förhåller sig med detta, men i TV-sändningen får han stå oemotsagd och klandra svenskar efter sitt godtycke inför ”hela vårt folk och land”.

Den kvinnliga Jugoslaven, tillika "lärarinna i svensk skola" klagade i inslaget på en svensk man i 55-årsåldern vilken såsom granne till henne varit med jämte henne själv på en kräftfest eller liknande. Denna kvinna berättade i inslaget att den svenske mannen vid tillfället ifråga vänt sig till henne och yttrat att han ville få fråga henne om hon skulle kunna bli arg på en annan invandrare. Vidare menade hon att detta var en olämplig och klandervärd fråga att ställa, hon hade ju kommit som flykting över gränsen till Sverige liksom andra invandrare från skilda länder, hur och varför skulle hon då få en sådan fråga ställd till sig - om hon någon gång kunde bli arg på en annan invandrare. Så på detta vänder hon sig med utåtriktad illsinthet dallrande under ytan av hennes uppenbarelse ut mot de församlade åhörarna, till större delen svenskar, och åthutar med härsklysten stämma alla och envar en befallning ¨så som då en "elak människa sparkar en hund" och motsvarande följande mening: STÄLL INTE SÅNA FRÅGOR TILL OSS !!! Med avseende på vad man som svensk vet om sättet att tänka bland svenskar i allmänhet och hur vissa slag av frågor kan uppkomma i umgänget man och man emellan förefaller det sannolikt att något i sättet, eller uppträdandet, eller något uttalande av henne själv kan vara anledningen till denna fråga från den 55-årige svenske mannen. Såsom om hon, inte förvånande i detta sammanhang, klagat på svenskar så att han åhört detta eller visat honom den illsinthet som svenskhatet väl känns igen på av hos svenskar i det nutida Sverige, ävensom dolt hat under ytan. I sådant fall framstår mannens fråga som fullt begriplig och som en fråga som är både klok och har fog för sig att ställa till henne. Det skulle ju således verkligen kunna vara så att kvinnan ifråga vid tillfället fick erfara att mannen gav henne en oväntat rådigt svar på hennes svenskhat riktat mot honom, eller andra svenskar, eller svenskar överhuvudtaget, därvid också föranledande att hon i efterhand försöker ge igen för att hon kommit till korta med sin egen elakhet. Vi vet inte hur det förhåller sig med detta, men i TV-sändningen får hon stå oemotsagd och klandra svenskar efter sitt godtycke inför ”hela vårt folk och land”.


Till det allvarliga med dessa ting hör att sådana människor och TV-sändningar får härska, ryta och befalla över huvudet på oss, svenskarna, i vårt eget land, Sverige, jämte att detta äger rum i det värv som detta samtidigt är fråga om, det årligen återkommande mötet 'Folk och försvar', vilket är en del av föreskrifterna för det kommande Sverige uti vilket våra barn och barnbarn skall födas och växa upp, och där vi alla skall leva våra vuxna liv, åldras och dö. Vi må alltså avböja folkförrädare och fega medlöpare i vårt land och hos vårt folk. Vidare må vi således avböja lärare av det slag som ovan anförts, vilka skall ha hand om våra barn och barnbarn, vi får inte tillåta att våra barn skall växa upp under inflytande av svenskhat, vare sig om det är uppenbart eller annars ligger under ytan och förgiftar våra barns barndom. De, våra barn, har all rätt till sitt ursprung för sin framtid i sitt nedärvda land.

Här i vårt nedärvda land, Sverige, är det vi som skall bestämma, vår stämma som skall gälla! Detta måste vi nu rejält och oeftergivligt ta tag i och visa. För detta krävs det en kamp med ett uppbyggt, avsiktligt, ivrigt och ihärdigt arbete för oss svenskar, alla nordbor och våra länder sammantagna. Annars kan vi inte lyckas och kommer istället att bli slutligt utplånade.

Nu gäller det alltså att se till att livet går vidare på våra villkor i motsats till den förnedring vi lever under bland annat som ovan. Var och en av oss svenskar måste därför nu ta tag och ansluta sig i de befintliga kampled och sammanslutningar som finns. Även om vårt sakläge på sikt innebär att en ny gemensam sammanslutning för vår kamp måste växa fram, är det avgörande att vi tar tag nu; BÖRJA NU!!!

Fosterjordnära sa...

Kan man komma i kontakt med dej?

Har en fråga av mer privat karaktär.

Weine Berg sa...

Anonym1: Är inte det en fejkad sida?

Fosterjordnära: Jo det står en mäjladress på min banner högst upp....

Spitfire sa...

Tragiskt nog, förefaller detta vara ytterligare ett exempel på någon som skrämts till tystnad.
Bakom ligger förstås svensk media. Man risker helt enkelt inte under några som helst omständigheter att bli kallad "främlingsfientlig",
"rasist","fascist" eller
"nationalsocialist"(populärt förkortat nazist.) Det är vad den har att välja mellan som offentligt vågar medverka till - eller upplåta utrymme för - att kritisera etablissemangets absurda invandringspolitik. Olyckligtvis viker svaga karaktärer undan och lägger sig, då man inte orkar med
de påföljande trakasserierna och politiska förföljelserna. Där både jobb och sociala kontakter lätt kan gå förlorade.
Det står för varje dag alltmer klart, hur människorna hade det under stalinismen i Sovjetunionen,
eller i lydstaten DDR.

Fredrik Vilborg sa...

Jag slår vad om att de ser det som relativt riskfritt ekonomiskt sett att göra den här begränsningen, eftersom de vet att personer som spelar mycket dataspel gör det inom hemmets fyra trygga väggar.

Tankens_man sa...

Minns att jag själv var mycket aktiv på sidan när Fragbite införde den regeln, stod i ngn nyhet "nu gör vi så här kort och gott" i stort sett utan motivering.

Var riktigt förbryllande, och skedde kanske mot bakgrunden att flera duktiga icke politiskt korrekta debattörer varit aktiva i forumet. Doddy ifrån SKåre Gerilla minns jag starkast, tror han blev aktiv nationell sen också.

De två bröderna som ligger bakom sidan, Tomas och Filip Hansson, är ju etniska koreaner(möjligen kineser) vilket nog påverkade beslutet.

Weine Berg sa...

Aah.. på det viset...

Anonym sa...

Ur Weines artikel:

"Fragbites resonemang verkar inte riktigt genomtänkt"

Jo, det är precis det, det är!Johan Björnsson


johanbjornsson.blogspot.com

johanbjornsson.motpol.nu

Sebbe sa...

FB äger, men ungarna är p12 och kan inte skilja på saker här i livet.

Sen är det ett spelforum i högsta grad, så att ha tio trådar dagligen om olika kulturkrockar är inget man strävar efter.