19 januari, 2008

Historieförfalskning på Historiska Muséet?

Enligt vissa uppgifter sysslar Historiska Muséet i Stockholm med historierevisionism. Inget fel i detta om det har dykt upp nya bevis som stöder den nya linjen, men detta verkar inte vara fallet på nämnda ställe. Tydligen möts man av en skylt i vikingaavdelningen på muséet som på fullt allvar uppger att svenska folket inte fanns för tusen år sedan. Detta är ett fantastiskt påstående, särskilt när det kommer från de som utger sig kunna en del om historia. Den Rakryggadläsare som kan ta sig till muséet och fotografera nämnda skylt och mäjla bloggen om detta, är varmt välkommen på adressen rakryggad_blogspot@yahoo.se

Låt oss undersöka Historiska Muséets påstående. Man menar att det inte fanns svenskar för tusen år sedan eftersom det inte fanns en svensk statsbildning här vid denna tid. Precis som bloggen http://www.fredrik.brunna.se/ skriver borde detta innebära att det inte fanns finnar före 1917, när Finland bildade en egen stat. Och det betyder också att det just nu inte finns vare sig kurder eller tibetaner. Ingen statslös har någon nationell identitet, om man följer muséets logik. Ett ganska makabert påstående, särskilt om man frågar de som utpekas inte existera som folk.

Dock tror jag inte Historiska Muséet vågar påstå att vare sig kurderna eller tibetanerna existerar. Slutsatsen man måste dra av detta blir därför att skylten är politisk propaganda i syfte att förminska svenskarna så att vi inte får för oss att vi har rätt till Sverige och att vi faktiskt är Sverige, till skillnad från de nyligen inflyttade folken.

På sin hemsida skriver Historiska Muséet följande:

”Långt innan Sverige och svenskarna fanns hade människor här andra identiteter och hörde till andra sammanhang. Vikingatidens Eowland, Sundermannia och Iamtaland kan ungefär översättas med de senare landskapen Öland, Södermanland och Jämtland, men någon "svensk" identitet fanns inte.”

Detta tror jag är rent skitsnack. Varför? Jo, för i kulturmöten förstärks den egna identiteten och uppfattningar om skillnader i vi och dom. Vikingarna hade omfattande kontakter med omvärlden, från Afrika i söder till Asien i öst. Av detta kan man lätt dra slutsatsen att de hade en uppfattning om att de själva särskilde sig från alla de andra folken, liksom man uppfattade att alla de andra folken skilde sig från varandra.

På samma sätt fanns det utan tvivel en uppfattning om att det var skillnad på de vikingar som levde på andra sidan sundet (Danmark) och de som levde på vår sida sundet. Det har antagligen hela tiden funnits en mer eller mindre ömsesidig uppfattning om vilka vi svenskar är och att vi hör ihop. Det suger att en historisk institution förminskar människor!

Det blir rätt intressant om man tar Historiskas resonemang och slutsatser och projicerar detta på kurdernas nuvarande situation sett ur ett perspektiv från tusen år fram i tiden:

”Det fanns inget Kurdistan för tusen år sedan. Det bodde kurder i Irak, Turkiet, Sverige, övriga Europa, Iran, Syrien och Armenien. Iranska kurder var inte detsamma som turkiska kurder och syriska kurder var inte detsamma som armeniska kurder osv. Det är fel att prata om att det skulle ha funnits ett homogent kurdiskt folk vid denna tid. Någon s.k. kurdisk identitet fanns inte. I Osmanska riket fanns år 1860-1867 en provins med namnet Kurdistan, men något land har det aldrig varit. Då det inte fanns gränser, men ett stort kulturellt utbyte med omvärlden kan det med stor säkerhet sägas att det inte heller fanns någon egentlig kurdisk kultur.”

Ryck historieskrivningen ur politikernas händer!

18 kommentarer:

Isaac sa...

Intressant, då ska vi alltså gå tillbaka till att kalla oss vikingar för att hävda vår rätt, eftersom Historiska Museet dömt ut ordet svensk för att beskriva min etnicitet? Jag har typiska tajta vikingahänder, och är väldigt blond och jag känner mig väldigt förolämpad och undrar vilket land jag hör hemma i. Detta är en sådan sak som vi borde fixa ihop en stor demonstations och upplysningskampanj mot, insändare osv. de kan ju inte bara ta vårat arv ifrån oss, det är ju helt livsfarligt att förringa jordens folk på det här sättet. De säger indirekt att varken svenskarna, såväl afrikanerna, kineserna eller irakerna osv har någon rätt till sina länder och tillgångar.

Ursäkta uttrycket, men vad är det för djävla sätt?

Blaewaz sa...

ILLISTIGHETERNA MOT VÅRT FOLK ÄR VÄL ÖVERTÄNKTA, SÅSOM DEN FÖLJANDE I INLÄGGET ANMÄLDA:

" ... att det inte fanns svenskar för tusen år sedan eftersom det inte fanns en svensk statsbildning här vid denna tid. ...".

Med detta vill de nordiska folkens fiender få oss nordbor att underkasta oss det synsättet att efter det att våra nordiska länder - Sverige, Danmark med Färöarna, Norge, Island och Finland - inom en överblickbar framtid och medelst EU och dess styrelse som förfaringssätt avskaffats som självstyrande och okränkbara riken så finns det efter detta inte heller några svenskar, Danskar, Norrmän eller Finländare.

Det vill säga att de nordiska folkens fiender söker förvända synen på oss nordbor genom att undan för undan se till anslå varje släktled med sådana illistigheter såsom den framlagda: " ... att det inte fanns svenskar för tusen år sedan eftersom det inte fanns en svensk statsbildning här vid denna tid.". Det är egentligen fråga om en väldig mängd av illistigheter som byggs på undan för undan för att såväl vi svenskar som andra nordbor småningom i de nu kommande släktleden skall bli så osäkra och okunniga och åtskilda från varandra och vårt gemensamma ursprung att vi därmed inte längre har en duglig gemensam grund med möjlighet att värja oss mot att bli utplånade som folk.

De nordiska folkens fiender har ett djupgående och som det verkar i det närmste allomfattande inflytande över våra nordiska samhällen. Den politiska styrning som Historiska museet för sin del sedan länge verkat genom framstår som något som är användbart som ett led i detta anslag mot våra folk. För inte så länge sedan möttes man sålunda av en skriftlig skyltning alldeles innanför ingången till vikingautställningen på museet som på fullt allvar med yviga utläggningar förfäktade och pockade på ett förhållningsätt, att vikingar och vikingatiden är väldigt betänkligt med avseende på det så kallade "nazityskland". Man hade härvid gillrat detta skriftliga budskap tillsammans med bilder av tyska soldater i stridshjälm´. Hela detta budskap utgick från betydelsen av "nazityskland", vilket således framstod såsom ett pockande på att tillhålla besökaren ett renande, andligt bad som skulle vara behövligt för att besökaren med gott samvete skulle få lov att inträda och visa någon angelägenhet gällande sitt eget folk och lands ursprung och vad som finns att berätta om detta. Vidare förfäktade man då också inom vikingautställningen att nordborna på vikingatiden var allmänt sett hämndlystna och att hämndlystnaden i inskränkt mening var anledningen till ättefejder där många av ättens medlemmar kunde bli bragda om livet. Därmed undandragande besökarna den upplysningen att ättefejderna egentligen var grundade på trosuppfattningen hos de germanska folken, att hela ätten hade ett inbördes andligt förhållande som i korthet medförde att ifall då en medlem i ätten blivit dräpt skadade detta de gångna, levande och kommande släktledens, d.v.s. hela ättens, möjlighet till fortsatt själsligt liv och pånyttfödelse för själarna inom ätten. Det var alltså en oerhörd skada och kränkning i förening som man ansåg måste vedergällas till försvar för ättens möjlighet till fortsatt själsligt liv och pånyttfödelse. Alltså något helt annat än bara snöd hämndlystnad.


Vidare har de styrande sedan tiden omkring 60- och 70-talen också på många andra sätt sett till att museets utbud med inriktning på de nordiska folken och den nordiska historien förringats inom museets verksamheter eller verksamheter som annars omedelbart berör museets förmedling till allmänheten. Detta har man gjort till förmån för inslag inriktade på främmande folk jämte förlöjliganden av våra historiska föremål, såsom där sådana föremål nedlagts samman med patronhylsor som föreställt föremål från Vietnamkriget med förlöjligande utläggningar på skyltar därtill, likaså flera andra förlöjligande tilltag.

Sålunda har man på senare år också funnit att lokaler är tömda på utställningsföremål jämfört med förhållandena fram till så sent som 70-talet.

Likaså har man på de senare åren funnit att framställandet av skriften 'Mora stenar' upphört. Denna skrift ingick i Riksantikvarieämbetets egen skriftserie 'Svenska kulturminnen' och rör ju särskilt Svea rikes och således svenska folkets tillblivelse. Skriften 'Mora stenar' har alltså tagits bort ur skriftserien och den som vill få tag på och läsa 'Mora stenar' måste nu försöka få låna skriften eller försöka få en avskrift eller köpa ett begagnat alster om sådant finnes till salu.

Många andra utmärkta verk som funnits i utbudet har också tagits bort utan att ersättas i någon väsentlig utsträckning med motsvarande skrifter i utbudet vilket alltså minskat mycket. I huvudsak på samma gång som dessa minskningar och förringanden av det nordiska ägt rum, har det i samma bokhandel på museet händelsevis framlagts vissa skrifter av helt annat slag såsom en vilken gällde vad som brukar kallas "förintelen" jämte en bok som hade boknamnet "Svenne", denna bok "Svenne" var åskådliggjord med förenklade teckningar i gult och blått av "svensken Svenne" och förfäktade att ge förklaringar till andra än svenskar till hur svensken är och tänker och liknande. Varje nytt uppslag inleddes med "Svenne" ..., ungefär såsom: "Svenne gör ..." eller "Svenne föredrar...", och så vidare. Alltså ett tillhandahållande i museets bokhandel som var mångbottnat kränkande mot svenskar, eftersom uttrycket "Svenne" plägar användas av invandrare i Sverige som med detta vill markera en nedlåtande eller avståndstagande eller överlägsen inställning till svenskar i allmänhet, oavsett om uttrycket riktas mot enskilda svenskar eller svenskar överhuvudtaget.

Ändå är det så att svenskarna i allt väsentligt är ättlingar till germanska nordbor vilka från slutet av vikingatiden och övergången till den nordiska medeltiden såg sig själva och sågs av andra nordbor som tillhörande 'Svithiod', vilket egentligen avsåg 'folken med germanskt tungomål inom Sveaväldet'. Senare mot slutet av den nordiska medeltiden kom 'Sveaväldet' att ingå i den nordiska unionen vilken kom att så splittring inom det svenska folket, då de ledande stormännen småningom ville intaga en självständig ställning ledde detta till flera danska krigståg mot svenskarna vilka därmed kom att föra ett försvarskrig och sedermera ett frihetskrig för Sveariket. Detta lyckades småningom med Gustav Wasa som ledare för svenska folket och Sveariket blev åter ett självbestämmande rike.

Om Sverige eller något annat nordiskt land skulle förklaras avskaffat såsom självstyrande och okränkbart rike, innebär detta sålunda att vi Svenskar, Danskar, Norrmän, ja nordbor överhuvudtaget ändå finns.

Innan dess och emedan vi drivs mot vår vilja av vår fiende mot detta tillstånd, innebär detta emellertid följande. Människor som under ovan sagda förhållanden invandrar till Sverige och därvid medvetet och av egen vilja på något betydande sätt medverkar till denna upplösning av vårt svenska land och folk, bör räkna med att många svenskar inte kommer att hålla dem för välkomna i Sverige. Ifall denna upplösning av vårt svenska land och folk fortgår under sådan medverkan av dessa invandrare eller avkomlingar till dem, bör vederbörande räkna med att många svenskar fortsatt kommer att hålla dem för ovälkomna i Sverige.

I detta avseende är det bara att föreställa sig vad som blir följden av grundläggande, mänskliga beteenden, alla människor bör alltså kunna räkna ut och förutse detta utan dessa här uttalade ord.

Då hjälper det inte att säga att svenskarna inte finns.

Tokarev sa...

Typiskt nervösa utslag av PK:ism. Må vara att det inte fanns en svensk stat eller centralmakt med vilken vi idag associerar begreppet, men långt före staten fanns begreppet ETNOS/NATION, under vilket man identifierade sig som ett folk. Detta kunde vara en högst "flytande" företeelse, man kunde, som individ eller släkt, upptas i en etnos/natio om man förklarade sig lojal med de lagar som gällde inom gruppen och erkände överhöghet av gruppens hövding/kung, men att det inte existerade tankar om ett Folk före 1600-talet och Oxentierna är rent jävla NYS. Jag rekommenderar läsning av Benedict Anderson i ämnet! Detta är en biologiskt betingad egenskap hos den sociala flockvarelsen Människan!

I första hand låg lojaliteten hos ätten, sedan byn eller den närmaste geografiska omgivningen, därefter hos en större enhet med någon form av dömande eller lagstiftande församling och/eller militär organisation, sedan kom FOLKET och då var man Svear, Göter, Daner, Norrmän eller Franker, Saxare och whatnot!

Detta är ännu ett steg i en mycket lång strävan att marginalisera svenska folket och dess historia. Gammalt fint sosse-projekt det där. ett historielöst folk är lätt att härksa över och förleda. Jävla PACK, rent ut sagt!

norbergssonen sa...

Men det är väl samma andas barn som Guillous film Arn - liknande historieförfalskning där.

Anonym sa...

Förlåt men detta har inget med ditt utmärkta inlägg att göra men jag tycker att det hära är nog så viktigt att ta upp och kraftigt ifrågasätta!!!!! http://www.city.se/nyheter/1.1010908/dagischef-fast-i-miljonsvindel

Anonym sa...

Förlåt men detta har inget med ditt utmärkta inlägg att göra men jag tycker att det hära är nog så viktigt att ta upp och kraftigt ifrågasätta!!!!! http://www.city.se/nyheter/1.1010908/dagischef-fast-i-miljonsvindel

Blaewaz sa...

Genmäle till inlägget från 'Norbergssonen'

Bejakar din mening med följande fog.

Även om sagde Guillou kan tyckas "äta ur en alldeles egen gottepåse" så framstår museets ifrågavarande verk jämte Guillous åsyftade verk i det ifrågavarande avseendet som användbart för sådana vars angelägenhet det är att vårt land och vårt folk skall gås emot.

Carl Larssons heder sa...

Jämför med denna betraktelse

http://www.odinic-rite.org/Guardians/Rejecting%20the%20Past.htm

Skånepåg sa...

En bekant till mig jobbade på ett av ortens museum. Detta var redan på 90-talet. Minns hur han en kväll ringde upp mig och höll på att i sin ilska bita av hörluren till telefonen. Han berättade att det kommit någon cirkulärskrivelse från något departement (troligtvis kulturdepartemenet) att man skull tona ner "svenskheten" i de utställningar som planerades inför den kommande säsongen. Förmodligen var det skrivet på ett mera diplomatisk sätt, men betydelsen var densamma!

En annan sak som hände på 90-talet var när en person sökte jobb på ett bibliotek i Skåne. Via en gemensam bekant fick jag reda på att den första "utgallringsfrågan" av kommunens anställningsansvarige var "och vad är din inställning till det ny fina multikulturella samhället"? Det var alltså inte längre fackkompetensen inom området som var det viktigaste!

spitfire sa...

På tal om kultur. Jag tycker att Weine skall söka kulturanslag för sin blogg; det bör han utan minsta tvekan vara berättigad till. Dessutom ett ordentligt tilltaget belopp, då marknadsföringen av denna blogg är av yttersta vikt och som kostar...
På denna utmärkta blogg finns det en uttalad önskan, samt viljan att, upplysa om den svenska kulturen.
Dessutom påtalas det klart och tydligt att man önskar bevara den svenska kulturen, detta måste väl ändå åtnjuta högsta prio bland våra kulturbyråkrater. Särskilt i tidevarv som dessa, då vår svenska kultur attackeras och saboteras från all riktningar. Att Sveriges förtroendevalda politiker spottar och talar illa om den svenska kulturen är inget nytt. Men nu har även vetenskapen infiltrerats av politiska "kulturantroprologer" som har till uppgift att förneka vårt ursprung. Metoderna blir allt snuskigare och desperatare, i synnerhet när politiska krafter inne i landet medvetet förfalskar historiska och antropologiska fakta! Bedrägeri på högsta nivå.
Den svenska antipropagandan, går ofta ut på att det är fult att vara svensk och att vi skall skämmas.
Vi som är lite bättre historiskt orienterade - och som inte skäms över att vara svenskar - måste organisera oss; snart kan det vara för sent...

x sa...

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article1665925.ab

Wow! Denna journalisten måste dom behålla.

spitfire sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
spitfire sa...

Strålande, bara han inte tvingas till att genomgå ett reformationsbad hos integrationsmaffian!

Vidde sa...

Om inte Sverige fanns, hur såg då "Svenskarna" på "Norrmännen"? Det är ju inte som att det är något oöverstigligt hinder mellan dem och oss...

Nu vet jag inte hur det var på den tiden, men jag kan gott tänka mig att mina förfäder inte alls skulle förstå vad jag snackade om ifall jag for tillbaka i tiden och frågade dem om de var svenskar.

Förresten, hur ska vi kunna hävda att hela sverige är vårat? Den del av Sverige jag bor i borde väl egentligen tillhöra ursprungsbefolkningen. De var ju här först, även om vi försökt skuffa undan dem så gott vi kunnat genom att vifta med våra papper på att vi äger marken och våra lagar.

De har åtminstone kvar sin kultur från den tid du talar om. Jag har ingen anhörig som tillber de gamla gudarna. Ändå anser jag mig vara helt svensk. Fräckt va?

Anonym sa...

Det är klart att människor betraktade sig själva och omvärlden och såg skillnader och likheter, och definierade sig själva och andra utifrån detta.
I en värld (Europa) där yttre kännetecken var relativt
"homogena" lär sedvänjor och framförallt språkområden ha varit viktigast - dvs människor som talar samma språk som man själv (lokalområdet: byn, landskapet), eller nära besläktade språk (skandinaver), människor som man hjälpligt kan kommunicera med (tysktalande, engelsmän), och människor som man inte kan tala med.

Till detta kommer sedan olika typer av lojalitet: ätt, hövding, kung etc. Antagligen kan man därmed säga att svenskar fanns som grupp, men med mer flytande gränser (både identitetsmässigt och geografiskt)...

Jämför slavernas namn på tyskar: nemci (stum, oförmögen att tala) [en iofs omstridd etymologi].
Eller namnet på invånarna i Wales: welsh (anglosaxiska: främling, utlänning)

Anonym sa...

Finns det någon geografiskt kunnig läsare som vet var Abdullien ligger? Då vet han eller hon säkert också var Nya (eller New) Abdullien ligger... Om inte annat så blir det något för de politikt korrekta! kartograferna i Sverige att ta sig an, då man skall rita om kartorna...

Vi har väl alla hört talas om New York, New Zeeland, New England, New Mexico!

Jonny sa...

@ vidde
Antar att du tänker på samerna? Eller snarare renägarbefolkningen - eftersom ju samer som ej håller på med ren inte verkar räknas som samer av renägarna (får inte samma rättigheter etc.).
Tja, om dagens renskötsel (drivande av ren med skoter, motorcykel, t.o.m. helikopter) ska ses som något ursprungligt så innebär väl modernt jordbruk också upprätthållande av gamla seder (om man lägger till lite folkdräkt och skördefest...).

"Ursprungsbefolkning" har ju en luddig definition. Dessutom används beteckningen officiellt (t.ex. FN) bara för att täcka in "primitiva" befolkningsgrupper (dvs nomadiserande, och/eller jägar-, samlarkulturer), och det bara i vissa länder... Man talar ju t.ex. oftast inte om berberna i Algeriet, eller minoritetsgrupper i Burma som urspungsbefolkning, etc. etc.

Weine Berg sa...

Vidde: Vad menar du, ska vi rista i sten för att få fortsätta kalla oss svenskar?