06 april, 2008

Rättvisa för folken – en möjlighet och skyldighet

Den dramatiska kursändringen på 60-talet inom immigrationspolitiken kom inte till genom en slump för Europa. Vad den lett till kan vi se idag. Upplopp, förorter i brand, en rasande icke-europeisk kriminalitet både i organiserad form och på gatan, undanträngning av européerna osv. Därtill har man nästan till perfektion lyckats verkställa en policy som tycks verka för att så få europeiska barn som möjligt föds överhuvudtaget.

Situationen är inte märkbart annorlunda än om kontinenten hade invaderats och ockuperats av fientlig stat. Här kan nämnas att denna strategi använts tidigare i mer tydliga former. Baltikum blev efter den sovjetiska invasionen utsatt för en civil invasion påtvingad av Stalin. Civila ryssar flyttades in i det ockuperade Baltikum. Detta för att den främmande makten ville stärka greppet om de ockuperade. Numera bor det 90 % ryssar i den estländska staden Narva. Israel använder samma taktik mot vissa ockuperade områden. Tibet är ett annat exempel där de 6 miljoner tibetanerna nu får finna sig i att dela sitt hemland med 7,5 miljoner inflyttade kineser.

Europa har invaderats, ockuperats och håller på att nykoloniseras - och de flesta européer är så hjärtntvättade att de inte ser det uppenbara. Eller rättare sagt: de har fostrats i att se dagens utveckling genom olika filter så att de tolkar denna på ett grovt förvanskat sätt. Därför kan det te sig som att en person ivrigt arbetar för att släcka ett hus i brand, när det i själva verket är mordbrännaren som hela tiden späder på elden.

Men det är inte folkvandringar som går till Europa. Det är begravningståg och det är vår begravning. Men ordningen är omvänd. Begravningståget orsakar begravningen – inte tvärtom. När vi är döda och begravda finns det ingen kvar som sörjer oss. Omvälvningen som påbörjades på 60-talet har nått vägs ände och vi med den. Men – motvärnet ökar, informationen sprider sig och folk har allt lättare att trotsa de inlärda sociala beteendespärrarna och engagera sig i kampen mot denna s.k. utveckling.

De som ligger bakom denna enorma omvälvning av västvärlden bär skuld till vad som därav har följt. I vart och ett av våra europeiska länder har denna politik propagerats för och lobbats för. De ska också ta konsekvenserna av detta. Prejudikat finnes. Efter andra världskriget dömdes förlorarna efter lagar man stiftade när kriget väl var över. Detta markerade början på en ny tid och ett nytt sätt att se på juridiken. I enlighet med denna nya etablerade tradition kan, och skall, de skyldiga till dagens Europas problem framöver att dömas.

Vilka nya lagar kan komma i fråga?

¤ Förringande av kulturarvet
¤ Skuldbeläggande av Europas folk
¤ Anstiftan till undanträngning
¤ Förstörelse av hemortsrätten
¤ Etnisk förskingring
¤ Rotande av fientlig kultur
¤ Stöld och plundring av bostäder, utbildning, arbeten och skattemedel

Troligen finns det ett dussin, ännu icke-existerande, rimliga lagar som kommer att kunna implementeras. Arbetet att nå denna situation måste fortsätta varje dag. Du kan bidra, om du väljer att bidra. Hur du bidrar beror helt på dig själv och din livssituation. Men något kan du med all säkerhet göra.

Inga kommentarer: