15 januari, 2009

Mångkulturella erfarenheter, del 4

Från signaturen LN har kommit följande "ePost-utskick", som han kallar det och som han är i färd med att sprida till makthavare och opinionspåverkare i Det Nya Sverige. Se passusen "VARFÖR" i slutet av utskicket.
--------------------------------------------------

I MORGON KAN DET VARA DIN (O)TUR ATT FÅ BLI UTVALD TILL ETT 'LEGALT' RÅNOFFER!

Det var en gång en invandrad liten gumma i landet Sverige som hade en förkärlek för att hota människor som misshagade henne med polisanmälan. Troligen sprang hon flitigt till polisen och anmälde både ditten och datten. Med avsikt att förstärka hushållskassan beskyllde den lilla gumman en gång, när omständigheterna råkade falla på plats, en 73-årig svensk pensionär för att ha hotat att döda henne. Att dödshota någon var en alldaglig företeelse i den del av världen, som den lilla gumman kom från. Att så inte är fallet i hennes nya hemland (än), hade hon inte uppmärksammat. Hon skyndade således iväg till polisen för att anmäla pensionären, och polisen nappade villigt.

Att ha blivit mordhotad borde i det här dumma landet vara inkomstbringande, menade gumman. Hon råkade nämligen ha skaffat sig litet kunskap om den perfida, invandrarservila lagstiftningen i landet Sverige, den som, oaktat att den sannolikt är grundlagsstridig, bereder ständig sysselsättning åt diskrimineringsombudskvinnan och hela hennes kår av ett hundratal flitiga medarbetare (budget 100 milj). Oturligt nog för gumman råkade hennes innovativa affärsidé efter 15 månader och av okänd anledning haka upp sig. Av att inte mera vara mordhotad och därför tvingas gå miste om det begärda och med ivrig förväntan emotsedda skadeståndet på kr 50.000, blev naturligtvis den lilla gumman djupt kränkt.

Hennes gode vän kriminalkommissarien har medkännande försökt att ljuta olja på hennes upprörda känslor och har lovat henne att hon som plåster på såret skall få ut ett skadestånd på åtminstone 10.000 av den utpekade pensionären. Den geniale kriminalkommissarien har nämligen i efterhand, hela 15 månader efter det att den lilla gumman var hos polisen och falskeligen angav pensionären, agerat tankepolis och beslutat att den lilla gumman sig själv ovetande hade blivit förolämpad av en fråga som pensionären i all vänlighet hade ställt till henne. Se där, vad som kan hända i ett politiskt korrekt, dvs kulturmarxistiskt och dysfunktionellt samhälle.

Oansvarigt och illasinnat har det framkastats en misstanke om att den lilla gumman och kriminalkommissarien rent av sammarbetar beträffande skadeståndet -- men i så fall ligger gumman nog pyrt till, då får hon bara 3.333 fattiga kronor, dvs hälften av vad kriminalkommissarien skall ha, ty enligt 'sharia' är hon som alla vet bara hälften värd som människa. För en kvinna innebär det klara nackdelar att ha underkastat sig den himmelska superpotentaten ALLAH.

Den enfaldige pensionären, som lögnaktigt blivit anmäld för att ha mordhotat den lilla gumman, anmälde i sin tur gumman för falsk angivelse enligt brottsbalken 15 kap 7 §. Men hennes gode vän kriminalkommissarien hävdade med en dåres ihärdighet, att det inte gick att visa, att någon -- någonsin -- vare sig skulle ha mordhotat henne eller inte ha mordhotat henne.

Trots att gummans polisanmälan blev registrerad i polisens tjänstedator klockan 21:35 den 11 juni 2007, hävdar kriminalkommissarien, denne primus inter pares, att den lilla gumman inte kan misstänkas för att ha begått någon brottslig gärning. Att gumman i sin polisanmälan falskeligen har angivit pensionären för att förutom en del andra idiotier, främst ha hotat att döda henne, och att hon gjorde det med den uppenbara avsikten att komma över pengar, är således en vardaglig och helt oantastlig handling, som ej kan föranleda någon åtgärd från polisens sida -- om brottsoffret är etniskt svenskt -- Regeringsformen 1:9 ?

Man frågar sig om polis och åklagare har mandat på och kapacitet att styra och ställa med verkligheten helt efter eget skön? Är verkligheten verklig eller är den blott en illusion av typ Matrix? Har polisen någon verklighetsanknytning? Brottsuppklaringsprocenten 6% tyder på allvarliga brister i polisens kontakt med verkligheten. Har Svensk Polis kanske hyrt in Keystone Cops Corp. för att att sköta bovjakten? Är detta förklaringen till underskotter på 780 miljoner? Svensk Polis lär visst också se fram emot en neddragning med 120 miljoner 2009. Hur skall det sluta? Nyligen har vi fått höra att polisens (blås)moral är mycket hög: maximalt antal utandningsprov kombineras skickligt med minimalt antal haffade rattfyllon. Varje haffat rattfyllo skulle otillbörligt tära på otillräckliga personalresurser. Färre antal tagna bovar ger mindre pappersexercis - till gagn för skogen, medan fler tagna bovar skulle öka CO2-utsläppen i allarmerande grad. Miljön är viktig!

Kan det ej antagas att alla vi skattebetalande 'personer med sk svensk bakgrund', som pröjsar för 'SnutDagis' och korrupta kriminalkommissarier, till slut och för gott förlorar all tilltro till polismakten, som numera trots införandet av dialogpoliser, endast med nöd lyckas upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Skall vi tvingas börja söka stöd och skydd av kriminella nätverk?

Den fantasilöse och tidigare föregivet mordhotande pensionären, som inte har tagit intryck av Matrixmyten, anmälde den numera förolämpade lilla gummans lojale kriminalkommissarie till JK, JO och till hela Sveriges Rikspolischef Benke Svensson för brist på oväld samt för att vara korrupt och möjligen också syssla med ekonomiska oegentligheter. Detta ledde naturligtvis till ingenting. Rättsväsendets lakejer håller varandra ömsesidigt om ryggen, och hänvisar hele tiden den klagande till lägre och diffusare instanser. Meningen härmed är sannolikt att intill passivitet trötta ut den klagande. Är det förresten tillåtet att vara så naiv som pensionären är -- att inte kunna inse att det är helt utsiktslöst att någonsin få rätt, om man anmäler en polis för tjänstefel?

Pensionären, som allt mera börjar påminna om en otrevlig, rättshaverisk typ, anser att i det här fallet är all frånvaro av diskretion en hederssak, därför detta utskick. (- vad var det för ett konstigt ord han använde, 'rättshaverisk'? - vad betyder det? - för info, klicka http://tinyurl.com/6nnswr)

Hursomhelst, den numera påstått förolämpade lilla gumman ligger i startgroparna för att så snart kallelse anländer, tillsammans med sitt vittne, som skall begå mened, ila iväg till en oväldig och demokratisk svensk tingsrätt för att efter en storstilad uppvisning i lögnaktighet, kan man gissa, få utdömt sitt utlovade och som hon tycker alldeles för låga skadestånd.
- Har man gjort sig omaket och rest ända hit till NyaSverige enkom för att berika landets trista kultur, så är man Insha'Allah förtjänt av ett generösare bemötande, tycker måhända gumman.

Har läsaren möjligen uppmärksammat att gummans vittne men fram för allt gumman själv utpekas som brottslig och klandervärd (- sedan ca medio september!). Har inte gummans medborgerliga anseende och ära på det grövsta tagit skada härav? Är inte brottsbalkens 5 kap. 1§ om ärekränkning tillämplig? Med den ringa popularitet som pensionären måste åtnjuta i poliskretsar, borde en omedelbar reaktion från en sensitiv polismakt i form av en supplerande stämning för ärekränkning ha varit att vänta -- såvida inte polisen själv numera i alla avseenden delar pensionärens uppfattning om gummans klandervärda vandel i det aktuella sammanhanget. Därför är det kanske befogat att undra, om polisen avser att ägna tillbörlig uppmärksamhet åt pensionärens polisanmälan 1200-K146188-08 av gumman för falsk angivelse i avsikt att kunna tillskansa sig ett skadestånd på kr 50.000?

Tag del av den senaste utvecklingen av ärendet, som fått dansa en lustiger dans, först hos polisen, och sedan nu inför offentligheten; antingen googla MORDHOTADMUSLIMA eller klicka
http://mordhotadmuslima.110mb.com/. Hemsidan utökas kontinuerligt!

Skicka gärna en länk till detta utskick vidare!
http://tinyurl.com/6boebe
http://tinyurl.com/4hs4xa

-------------------------------------------------------------

POST SCRIPTUM

Tack för att Du har läst så här långt, och eventuellt också klickade Dig vidare! Från hemsidan kunde Du om lust förelåg, enklare än att lämna en bloggkommentar, avsända ett eMail till mig -- som således är den ondsinte och påstått mordlystne pensionären, vars fatalitet skildrades ovan! Ditt intresse och engagemang alternativt din uppoffring värderar jag. För att visa min uppskattning har jag gjort följande arrangemang.

Kanske är namnet FJORDMAN bekant för Dig? Han är en världskänd norsk bloggare, som nyligen har gett ut sin första bok 'Defeating Eurabia', 340 sidor, pris i USA 35 EURO. Denna bok måste anses vara absolut nödvändig läsning för alla med intresse för nutid och framtid och inte minst för den egna framtiden. Boken kan lagligt och helt i överensstämmelse med Fjordmans önskan också fritt nedladdas.Jag har lagt upp den som okomprimerad (M)HTML-fil på följande länk, och den kan därför antingen öppnas direkt eller nedladdas (Obs: IE krävs).
http://tinyurl.com/3g9dxm

Förordet till samma bok, plus diverse kommentarer kring boken och om den, har samlats i en fil för sig. Börja gärna med den!
http://tinyurl.com/43o4k8

---------------------------------------------------------------

VARFÖR?

Detta ePost-utskick distribueras till i huvudsak sk makthavare och opinionspåverkare i NyaSverige. Med makthavare förstås: regeringsmedlemmar, riksdagsledamöter, (högre) tjänstemän i statlig och annan förvaltning/verksamhet, polis, åklagare, domstolar etc. Med opinionspåverkare avses media överhuvudtaget, författare, journalister, jurister, bloggosfären och även enskilda personer.

Avsikten är att framvisa ett exempel på de sannolikt många liknande fall, som alla hittills utspelats i det tysta och vars antal sannolikt kommer att tillväxa kanske lavinartat med införandet av 'hatbrottsprincipen' samt andra trevligheter av tvångskaraktär, som EU-byråkraterna utfunderar.

Ett exempel på en sådan trevlighet är den nya arresteringsproceduren som skall gälla i det framtida EURABIA. Den som anklagas för ett grovt brott som 'främlingsfientlighet', 'rasism' eller 'hädelse', kan arresteras i det EU-medlemsland delinkventen råkar bo i och utan otillbörlig inblandning av landets myndigheter, snabbt transporteras till det land där anklagelsen blivit rest - kanske Marocko, Libyen eller Jordanien, för lagföring. Hade framtiden råkat vara nutid, det är inte mycket som skiljer, hade såväl Kurt Westergaard som Lars Vilks suttit bakom galler på bröd och vatten för resten av sina liv - om de nu inte hade mist sina huvuden. Strålande tider, härliga tider.

Svensken skyddas enligt riksdagsproposition 97/98:16 numera ej mot hat- eller rasistiska brott. Svensken tillhör ett folk som ej mera finns, i den bemärkelsen att svensken ej anses ha en egen etnicitet och kultur. Makthavarna i landet Sverige har planerat att införa en helt ny, frisk och vital så kallad freds- och kärleksreligion samt att ersätta svensken med mindre tråkiga och mera kulturbärande människor invandrade från mera exotiska delar av världen. Valmanskåren behöver fräschas upp med nya spännande väljare, som entusiastiskt förmår att visa trohet mot dem som sitter vid köttgrytorna. Antalet nysvenskar lär redan idag vara uppe i ca 15% -- i Malmö kommun 30%.

Endast ett litet fåtal s.k. etniska svenskar har uppmärksammat det pågående befolkningsutbytet! Till makthavarnas stilla glädje fortsätter ostört flertalet övriga, som om inget höll på att hända, med sin egocentrerade och somnambuliska tillvaro. Det torde vara helt unikt i det världshistoriska perspektivet att en ursprungsbefolkning med eget arbete själv får bekosta såväl sin eliminering som koloniseringen av sitt fädernesland.

1 Tim. 5:8: Men om någon icke drager försorg om sitt eget hus (Sverige), och först och främst om sina närmaste, så har denne förnekat sin tro och är värre än en otrogen.
- Har du något att anföra till ditt försvar, Göran Hägglund?

Det är nog i senaste laget att ropa: SVERIGE -- VAKNA!
Klockan slog tolv -- igår!
- - - - -

http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/index_en.htm

http://www.freeworldacademy.com/globalleader/europeanconstitution.htm#1

http://tinyurl.com/978uhp

http://tinyurl.com/7alllx

http://www.express.co.uk/posts/view/78180/50million-invited-to-Europe

11 kommentarer:

Anonym sa...

Sverige ar mer for varje dag en skrammande Kafka lik cell dar fritt tankande, fria uttryck bestraffas.

Jag ar overtygad om att det ar sant att polisen kommit overens med anmalaren om att dela pa pengarna eftersom det inte finns nagon polis i Sverige som annars tar emot en anmalan om verbalt hot.

De flesta poliser ar ovilliga att ta emot nagon som helst anmalan som valdtaktsoffrer och brottsoffer har markt. Polisen ar mycket motvilliga kanske for att de har intruktioner om att halla nere antalet anmalningar av statistiska/politiska skal.

Beslutet att gora svenskar till legitima offer utan ratt dar vi inte skyddas mot hat eller rasistiska brott ar ett av de varsta brotten mot Sverige och Svenskarna. Vad orsaken ar vet vi inte, min gissning ar att brotten ar sa oerhort manga och allvarliga att det skulle fa rattssystemet att braka samman om man tag hansyn till dem. Fundera pa om alla over 530.000 nya hot och valdsbrott varje ar skulle behandlas, skulle inte rattssystemet braka samman? Det har ju kollapast redan nu utan den mangden brott i systemet.

Over 530.000 nya offer tillkommer varje ar, gissningsvis ar 90 % - 98 % av offren svenskar, varfor ar svenskarna vardelosa utan ratt? Vad ska vi gora med de som inforde den lagen? Vi maste aterta var ratt och sparka ut politikerna.

/ peter a

Anonym sa...

INTERNATIONALSOCIALISM + ISLAMISM = SANT

http://www.freeworldacademy.com/globalleader/europeanconstitution.htm#1

13-The hidden agenda of the Barcelona Process

To know the agenda, we have just to report to the ministerial conferences of the Barcelona process and to the conclusions of the High-Level Advisory Group including Tarik Ramadan. Indeed, the conclusions of this group were endorsed by the foreign Ministers.

131-To favor mass Arab migrations in Europe

1-In the conclusions of the conference hold in Naples, it was stated: “Ministers reaffirm the importance of migrations and express the view that if carefully managed, migrations can be a positive factor for the socio economic growth of the whole region”.

132-To favor implementation of Islam in Europe

1-Regarding Islam, the high level advisory group considers that“ The two future developments (Bulgaria and Turkey) will have a number of positive effects on the prospects for immigration and on the place of Islam in Europe”

2-The main idea is to transform our genuine culture. Clearly, the advisory group states:” On the North-North axis, where the original cultural background needs to be transformed and adapted to an increasingly multicultural situation, the answer should involve both education with special emphasize on early childhood and working and community life.”

221-Change in education

1-The project focuses on early child education through the creation of a framework of school teachers, education experts and academics.

The advisory group recommends to change the content of education " School syllabus should give a central place to subjects that help to shape cultural identity and civic consciousness, like history, the comparative study of religions, literature, the visual arts and languages". The advisory group notes that " The difficulty of the exercise lies in integrating religion into the field of education, taking into account its irreducibility and its mission to provide absolute truth"

2-Of course, it is recommended to rewrite History: “Schools books dealing with the history of the mediterranean region will have to be reexamined to identify all the negative stereotypes and treat them as such”

3-Moreover, the group recommends the learning of arabic in Europe.

--------------------------------
VÄGEN TILL INTEGRATION OCH KRAVLISTAN FÖR DETTA TILL DE KARAKTÄRSLÖSA SVENSKARNA

http://www.islamiska.org/s/sverige.htm

De islamiska församlingarnas målsättning

Att skydda muslimer från att glida ur det islamiska sättet att leva.

Att aktivt inbjuda till Islam.
Att sprida information om Islam.
Att skaffa islamiska biblioteks daghem och skolor.

Det råder brist på moskéer där alla muslimer kan samlas. Därför begär vi att de svenska myndigheterna visar förståelse för hur viktigt det är att muslimerna får en riktig moské, där alla kan samlas. Det råder brist på imamer (ledare) i de flesta islamiska församlingar, vilket beror på svårigheter att finansiera deras löner och därtill Invandrarverkets restriktiva regler när det gäller uppehålls och arbetstillstånd, vilket gör det ännu svårare att få imamer till Sverige. Imamer är mycket viktiga när det gäller islamisk utbildning samt religiösa och sociala frågor.

Svårigheter som hindrar de islamiska församlingarna att nå sina mål

Det är svårt att få kontakt med nya muslimer eftersom det är svårt att få reda på adresser. Vi hoppas att Invandrarverket Iran hjälpa oss, så att islamiska församlingar kan nå muslimer i Sverige.

Massmedia framställer ofta Islam som fanatism, och det gör att kontakten mellan muslimerna och det svenska samhället är mycket svag. · Den nuvarande religionsundervisningen ger en dålig bild av Islam samt fel information. Det är viktigt att både svenskar och andra muslimer får rätt undervisning och information om Islam för att undvika olika motsättningar i framtiden, vilket kan få allvarliga följder.

Många muslimer har fått svenskt medborgarskap, men de känner sig fortfarande som främlingar. Här borde myndigheterna skydda den islamiska minoriteten via lagar, speciellt när det gäller äktenskap, skilsmässor, testamente och vårdnad av barn.

Utvägar och förslag:

Överläggningar och överenskommelse om reglerna för kallelsen samt de grunder den skall vila på:

Man bör åstadkomma ett globalt perspektiv för att samla muslimerna trots geografiska eller språkliga skillnader.

Man bör balansera ansvaret mellan plikten att skydda och tjäna det muslimska samhället i invandringsländerna och plikten att föra Islam vidare till det icke-muslimska samhället. Det bör ske en översikt av omständigheterna tids - och planmässigt för att bevara fältet fritt från allt intrång utifrån eller politiska skiljaktigheter härrörande från områden utanför Sverige.

Specificering av de områden som arbetarna inom kallelsen måste inrikta sina ansträngningar på

Genom dessa är också planeringen av dessa aktiviteter möjlig.

Grundläggande service, som öppnande av böneplatser, utgivning av bönetidtabeller etc.

Social, kulturell och utbildningsmässig omsorg om muslimerna genom: studier, föreläsningar, konferenser, resor, lägerseminarier, etc.

Utbildning: aftonskolor, ferieskolor, arabiska studier, etc.

Kallelse till den svenska befolkningen: radioprogram, övernattningar, personliga kontakter, etc.

Officiell representation: detta innebär omsorgen om muslimernas högsta intressen genom officiell kontakt med kommunala och statliga organ, upplysning om religionen, vigsel och skilsmässa, skolfrågor m.m.

Finansiella frågor: organisering, vägledning och åstadkommande av enighet beträffande de finansiella frågorna.

Ekonomisk hjälp från stat eller kommun till religionslärare som skall undervisa muslimska barn i Islam och arabiska.

Faktorer som påverkar muslimska barn

Att etablera ett gott samarbete mellan den muslimska familjen och skolan samt moskén. I Sverige lever de flesta muslimska familjer som minoritetsgrupp bland övervägande svenskar (antalsmässigt). Detta påverkar de muslimska barnen i deras karaktärsutveckling och religionstillhörighet. För att undvika detta måste skolan ge de muslimska barnen möjligheter till islamisk undervisning(OCH SEN UNDRAR NI VARFÖR NI BEHANDLAS SOM FRÄMLINGAR I SVERIGE). Det finns inte s.k. islamiska skolor i Sverige, förutom sporadiska sådana i ett fåtal islamiska centra. Dessa skolor är ej tillräckliga. Samtidigt har Sverige givit möjligheter till hemspråksundervisning för invandrarbarn. Denna undervisning har dock visat sig vara ineffektiv, därför att den inte är förankrad hos religionsundervisningen, vilket gör att både lärare och elever tappar lusten att fortsätta samarbeta.

Det vore bäst om hemspråksundervisningen i första hand koncentrerar sig på religionsundervisningen. Detta måste kompletteras med fullständiga islamiska aktiviteter i de övriga islamiska centra, inte bara när det gäller islamisk undervisning utan också när det gäller kulturella, sociala och sportsliga aktiviteter.

d2tnwo

Robin Shadowes sa...

Tänk så bekvämt att låta alla obekväma personer (läs:systemkritiker), att bara låta dom försvinna ut ur landet för att bli lagförda i nåt MENA-land. Där kan man låta dom ruttna bort helt i tystnad för media kommer givetvis inte skriva om det. Kan man inte bevisa nåt med den obekväme personen så kan man alltid hitta på nåt. Anhöriga kan man alltid skrämma till tystnad. Dom gå till polisen och anmäler försvinnandet men det kommer förbli olöst. Går dom till media bir dom bara ignorerade. Lyckas du till slut ändå dra tlllräckligt med uppmärksamhet till din sak, så kommer det poliser från nåt MENA-land och sparkar in din dörr också och vips är det problemet löst.

Anonym sa...

Halleluja!

Klickar man sig över till http://www.islamiska.org/s/sverige.htm, som anges av Anonym kl 00:22 i kommentar 2,
möts man av en lögn!

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN påstås det att det finns 100 000 mohammedaner i Sverige.

"Det var ju inte så många, det var ju inte farligt!", är väl den reflexion, som de kära mussarna hoppas att Svenne Banan skall göra.

Enligt realistiska uppskattningar redan för några år sedan var antalet redan då 450 000.

Anonym sa...

Kanske de menar de 100.000 rättrogna muslimerna i Sverige, som är redo för ett jihad, eller så är det bara ytterligare en tillåten lögn, allt för att främja mångudens sak i de otrognas land.
Säkerligen kommer de misslyckas med sitt mål att islamisera Sverige, deras sharialag är helt enkelt för opassande för svenskens egna sinnelag dvs sanningslag, frihetslag, kärlekslag, rättviselag osv.

d2tnwo

jaffa sa...

Måste ha varit ett eller ett par år sedan jag första gången läste om den här historien.

Det du råkat ut för är ju beklagligt men för fan, idioter finns det överallt och i alla hudfärger. Jag ifrågasätter inte något av det du säger men vill minnas att du först hasplade ur dig någon elak kommentar om kvinnans ursprung..då får ju stå ditt kast. Hög tid att gå vidare nu, sörru.

Jag orkade inte läsa mer än ett par rader, resten skummades igenom skitfort.. Du använder ett enastående styltigt språk, kanske det styltigaste som jag någonsin stött på, vilket inte vill säga lite. Hela texten känns enormt överarbetad.

Har svårt att greppa att Rakryggad upplåter nästan en hel meter (min skärm-upplösning) av sidan till den här skåpmaten. "Kolla, så här är dom".. Ja vill man förmedla den bilden till läsarna så tippar jag att minst 95% av alla de övriga inläggen på bloggen fungerar bättre i det avseendet.

jaffa sa...

P.S. Att jaga makthavare osv med blåslampa via emails anser jag aldrig vara bortkastad tid, alltid hittar man väl någon som lyssnar på ens synpunkter och kanske tar till sig något av det man säger? Just i det här fallet känns det dock bara som ett rejält slöseri med tid.

Weine Berg sa...

Jaffa, jag tackar för din kritik och tar den till mig. Texterna på bloggen fångar olika läsare på olika sätt.

jaffa sa...

Ja, tack. Det är tydligen bara närhelst jag är berusad som jag tar mig tid att skriva ner kommentarer. Det verkar också som om det blir alltför negativt när jag väl försöker.

Den här pensionären verkar ju vara något av en språklig ekvilibrist, men nu när jag gav texten/utskicket en andra chans och försökte plöja igenom det..så blev det ändå bara snurrigt alltihop. Rundgång i skallen och, tja, jag tror det ändå har väldigt lite att göra med promille-halten hos den här läsaren. Vill hävda att Ingen som får detta sänt till sin mailbox kommer orka traggla sig igenom alltihop och bemöda sig med att sortera ut vad han egentligen vill ha sagt och sedan formulera ett svar.

Även om det kliar i fingrarna bör man alltid försöka fatta sig kort, koncist, och lägga alla papperen på bordet direkt. Därtill bör man absolut inte försöka förringa personen man innerst inne önskar allt ont i världen genom att referera till henne som "gumman" upprepade gånger. Ivf inte om man önskar att någon ska ta till sig det man säger. Nä det hamnar ju i papperskorgen direkt, ofelbart.

Vilket ju är synd. Huvudpersonen i hela den här incidenten tycks numera närmast förtäras av hat, vilket i sin tur givetvis har påverkat omdömet. Allt detta skickliga ordvrängande till trots, det är bara bortkastad tid.

LN sa...

Jaffa -- också jag tackar för Din kritik, men tar den inte till mig -- jag tar den inte ens på allvar. Vad skulle Du, jaffa, kalla en läsare, som inte har orkat läsa mer än ett par rader av en text, men likväl har så många synpunkter på det icke lästa och icke uppfattade?
Besservisser, slöfock, dumbom, fjant, tönt, slashas... -- valet är ditt!

Den dag 'jaffa' falskeligen blir angiven av en kulturberikare för att ha kränkt denne, som sedan med DOs hjälp kräver jaffa på ett nätt litet fem- eller sexsiffrigt belopp i skadestånd, den dagen kommer jaffa att vakna upp till den rådande verkligheten.

Jag är medveten om att texten stilmässigt avviker från vad man läser i METRO eller andra PKM-publikationer. Orsakerna härtill, är tre.
(1) Texten är avsedd att bli läst först och främst i "salongerna" inte i "stugorna".
(2) Jag har försökt att anknyta till den sagostil som lanserades för 33 år sedan av Astrid Lindgren i hennes verkningsfulla verklighetssaga om häxan POMPERIPOSSA i MONISMANIEN, hon som blev avkrävd 106% i skatt. Sagan föranledde en lagändring.
Minns Du, jaffa? -- sagan publicerades i Expressen -- eller var Du kanske inte född då!
(3) Jag är 74 år ung och gillar något så löjligt som ett vårdat språk, som är logiskt, grammatiskt korrekt, och vars ordval gjorts med omsorg. Tråkigt att vara så ensam!

Avslutningsvis -- före den 21 april 2007 fanns inte den här historien -- man måste således kalla sig 'jaffa' för att redan ha läst om den för 'ett eller ett par år sedan'.

jaffa sa...

Nä, nä, nu ska vi inte hetsa upp oss här.

Jag läste ju ditt inlägg som Rakryggad publicerade. För fan. Eller, tja, jag försökte som sagt att läsa det, två gånger. Jag kom en bit in, sedan skummade jag igenom resten utav texten bara. Att hävda att jag inte läste mer än ett par rader vore fel. Det kändes ivf ungefär som den gången jag gav mig den på att försöka slå ner en spade i tjälen. Det var en rejäl utmaning.

>Besservisser, slöfock, dumbom, fjant, tönt, slashas... -- valet är ditt!

Ja, ja. Astrid Lindgren-prylen minns jag som vore det igår, alltså. Vilket jävla debacle!

Ang. din avslutande kommentar så, tja, jag högg till med "ett eller ett par år" eftersom jag visste med mig att jag åtminstone läst om saken för relativt länge sedan. Kan mycket väl ha varit 2007.

Nej, jag sitter inte här och försöker göra löje av dig, jag funderar på hur jag själv skulle agera om jag befann mig i samma situation, hur jag skulle hantera saken, hur jag sedan skulle gå vidare, om möjligt. Jag tror att ditt inlägg som lagts ut på Rakryggad är alltför tillkonstlat för att någon ska frestas ta sig tid att läsa in sig på ditt fall, men lycka till med projektet ändå.